Lapinlahden apteekin nettisivujen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lapinlahden 1. apteekki
Juhani Ahontie 2, 73100 Lapinlahti
017-732103, 040-1758808
asiakaspalvelu@lapinlahdenapteeki.fi

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anne Mähönen
Proviisori, Tietosuojavastaava
Juhani Ahontie 2, 73100 Lapinlahti
017-732959

Henkilötiedot Lapinlahden apteekin internetsivuilla

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Lapinlahden apteekin internetsivuilla on palautelomake. Palautetta antaessa asiakas saa halutessaan ilmoittaa apteekille nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Yhteystiedot jättämällä apteekki voi vastata annettuun palautteeseen. Henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin palautteeseen vastaamiseen.

Rekisteröity on itse antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn, kun hän on lähettänyt palautetta apteekille nettisivujen kautta ja täyttänyt omat yhteystietonsa.

Rekisterin tietosisältö

Nettisivuilla täytetystä palautelomakkeesta välittyy apteekille viesti sekä asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite, mikäli asiakas on täyttänyt ne. Palautejärjestelmän lokiin tallentuu myös asiakkaan IP-osoite, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, että asia, josta asiakas on nettilomakkeen kautta ilmoittanut, saadaan hoidettua.

Säännönmukaiset tietolähteet

Nettisivujen palautelomake.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palautteita pääsee lukemaan vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla tunnistetut käyttäjät. Palautteita luetaan vain salatun yhteyden yli.

Käytössämme on Googlen tarjoama reCAPTCHA-palvelu, jolla varmistamme, että palautteen lähettäjä on luonnollinen henkilö. Palveluun kuuluu IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettäminen Googlelle. Tarkistuksen yhteydessä sovelletaan Google Inc:n tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoa Google Inc:n tietosuojakäytännöistä löydät palvelun nettisivuilta osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

.

Automaattinen päätöksenteko

Apteekki ei käytä automaattista päätöksentekoa palautelaatikosta tulleista tiedoista.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Tiedot toimitetaan vain henkilöllisyyden todistamista vastaan tai muutoin luotettavaa tunnistusmenetelmää käyttäen. Apteekki määrittelee tapauskohtaisesti riittävän tunnistautumisen menetelmät. Mikäli apteekki joutuu kieltäytymään antamasta tietoja, annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus, josta käy ilmi myös ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Asiakas voi tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Pyynnöt käsitellään aina apteekin tietosuojavastaavan/apteekkarin kautta ja tiedot toimitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli asiakkaan pyyntö on monimutkainen tai pyyntöjä on paljon, määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella. Tällöin apteekki ilmoittaa asiakkaalle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Jatkuvasti toistuvien kyselyiden tai ilmeisen perusteettomat/kohtuuttomien kyselyiden kohdalla rekisterinpitäjänä apteekki voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.

Henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Apteekki korjaa virheet saatuaan oikean tiedon suoraan asiakkaalta tai muusta luotettavasta lähteestä.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tiedot apteekin nettisivujen palautejärjestelmästä. Poistopyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Apteekki päättää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen tietojen poistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen käsittelyn rajoittamista jos

  • asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa apteekki voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • apteekki ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  • asiakas on vastustanut henkilötietojen käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimittanut apteekille, ja joita apteekki käsittelee automaattisesti asiakkaan suostumuksen tai sopimussuhteen nojalla, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettyä suoraan toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi itse toimittaa tarkastusoikeuden nojalla vastaanottamansa omat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle niin halutessaan.

Automaattinen päätöksenteko

Apteekki ei käytä automaattista päätöksentekoa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Lapinlahden apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735